Åpenhetsloven av 1. juli 2022

Som et ledd i å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, trådde Åpenhetsloven i kraft i juli 2022. Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og er skattepliktige til Norge. Saren Energy og deres datterselskaper tar loven på alvor, og redegjør her for hvordan vi forholder oss til lovverket.

SAREN Energy AS samsvar med åpenhetsloven

Under følger redegjørelse i henhold til åpenhetsloven § 5 for SAREN Energy AS (SAREN) inkludert datterselskaper (SAREN gruppen) for året 2022

GENERELL INFORMASJON (Åpenhetsloven § 5, bokstav a)

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte: SAREN eier de tre avfallsforbrennings- og energiselskapene Kvitebjørn Varme AS, Kvitebjørn Bio-El AS og SAREN ENERGY Sarpsborg AS. SAREN eies av SAREN Midco AS (100 %) som igjen er eid av Sarpsborg Infrastructure AS (92,5 %) og Snowflake Capital AS (7,5 %). På tvers av SARENs lokasjoner i Sarpsborg, Fredrikstad og Tromsø leveres pålitelig og bærekraftig fjernvarme, damp og elektrisitet fra overskuddsvarme fra avfallsforbrenning til industri, offentlige og private kunder.

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold: Konsernet har allerede etablerte retningslinjer og rutiner for dette i forbindelse med leverandørevaluering og HMS arbeidet. I prosessen med å sikre samsvar med åpenhetsloven er disse samlet på tvers av konsernet til et felles system og kvalitetssikret. Metodikken som benyttes for å besvare kravene i åpenhetsloven følger OECD sine retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for flernasjonale selskaper i henhold til § 4 i åpenhetsloven. Nivået på aktsomhetsvurderingen er tilpasset SARENs størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Arbeidet med åpenhetsloven, både ansvarlighet og selve prosessen beskrevet under, er vedtatt av styret i SAREN og forankret i ledergruppene på tvers av SAREN. I HMS arbeidet inngår det revisjoner av leverandører hvor samsvar med åpenhetsloven blir evaluert. Det er etablert interne rutiner for å svare på innsynsbegjæringer. Som del av kvalifiseringen av nye leverandører, må våre etiske retningslinjer for leverandører signeres og vår bærekraftsevaluering av leverandører besvares. Etablerte leverandører får tilsendt en bærekraftsevaluering i henhold til en etablert 5 års plan for prioritering av leverandørene. For 2023 er målet mer enn 80 % svargrad for bærekraftsevalueringen og 0 avvik fra aktsomhetsvurderingen. Målet innen 2030 er en 100 % kartlegging av leverandører og 0 avvik fra aktsomhetsvurderingen. Funn fra aktsomhetsvurderingene sammenstilles og gjennomgås for å sette tiltak. Redegjørelsen oppdateres, signeres og offentliggjøres i henhold til åpenhetsloven §5 tredje og fjerde ledd. SARENs samsvarsevalueringsprosess knyttet til åpenhetsloven er beskrevet i
vårt prosedyrerammeverk.

NEGATIVE KONSEKVENSER OG RISIKO (Åpenhetsloven § 5, bokstav b)

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser: Det er ikke identifisert negative hendelser eller vesentlig risiko for negative hendelser vedrørende grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold gjennom våre aktsomhetsvurderinger.

TILTAK (Åpenhetsloven § 5, bokstav c)

For å stanse faktiske negative konsekvenser og begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak: Det er ikke identifisert negative hendelser eller vesentlig risiko for negative hendelser vedrørende grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold gjennom våre aktsomhetsvurderinger.

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat: Det er ikke identifisert negative hendelser eller vesentlig risiko for negative hendelser vedrørende grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold gjennom våre aktsomhetsvurderinger.

Dokumentet kan lastes ned i sin helhet via lenken under: