SAE og avfallsbransjen engasjerer seg i bærekraft og sirkulær økonomi. Vi ser muligheter for en sentral posisjon i fremtidens samfunn

Avfallsbransjen

For et tiår siden ble mesteparten av det som i dag er vårt brensel deponert. Nå som brenselet blir energi, en ressurs som skaper verdier, er miljøbelastningen betydelig redusert. Vi er ikke i mål, men det er gjort store hopp i riktig retning. Vi støtter oppunder avfallshierarkiet, der det øverste målet er avfallsreduksjon etterfulgt av gjenbruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse og til slutt deponi. Vi er del av avfallsbransjen, og vårt engasjement som bransje innen bærekraft og sirkulær økonomi kommer frem på sider som avfallnorge.no, avfallsbransjen.no og sortere.no. Bransjen har også engasjert seg stort i karbonfangst. Vi er del av det regionale prosjektet «CCS-klynga på Øra» der det jobbes mot en kommersiell løsning for karbonfangst, bruk og lagring for prosessindustrien regionalt.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens handlingsplan frem til 2030. SAE ønsker å ta ansvar, men også å identifisere muligheter for å være del av fremtidens samfunn. Vi har identifisert seks bærekraftsmål der vi kan skape løsninger gjennom å utnytte vår kompetanse og fortsette å utvikle vår forretningsstrategi. Disse er:

Vårt ansvar

Vi følger lover og tillatelser fra norske myndigheter, og rapporterer inn våre driftsresultater årlig. Anlegget leverer generelt godt under utslippskravene. Vi er del av EU ETS, og klimakvoter er en av våre KPIer. Vi holder oss oppdatert på siste nytt fra miljødirektoratet. Det er utarbeidet en rekke gode sider som viser statistikker, tall og informasjon om avfallsforbrenning, avfall, klimatiltak og utslipp i Norge:

Miljødirektoratet: Miljøstatus – Avfallsforbrenning

Miljødirektoratet: Miljøstatus – Avfall

Miljødirektoratet: Mulige klimatiltak i Norge

SSB: Avfallsregnskapet

SSB: Fakta om miljø