MILJØ OG BÆREKRAFT

For SAREN ENERGY Sarpsborg AS er avfallet en ressurs. Med vårt topp-moderne anlegg blir det avfallet som ikke kan gjenvinnes eller resirkuleres verdifull miljøvennlig industridamp. Dampen erstatter annet fossilt brensel hos Borregaard der sluttresultatet er miljøvennlige biobaserte produkter. SAE mottar og sluttbehandler i tillegg farlig avfall og isolerglassvinduer, og sikrer med dette at miljøgifter blir håndtert på en forsvarlig måte.

«Fra ditt avfall til vår energi,
i fellesskap for miljøet»

BÆREKRAFTIG ENERGIGJENVINNING

Vårt fokus er bærekraft og langsiktig miljøtenkning. Forsvarlig energigjenvinning reduserer utslipp av klimagasser og øvrige miljøbelastninger betydelig sammenliknet med det å deponere avfallet. For SAE er det viktig å følge lover og tillatelser.

Anlegget leverer generelt godt under utslippskravene og vi har god kontroll på våre utslipp til ytre miljø. Korrekt sortering og kvalitetssikring av avfallet inn, samt god prosesskontroll og vedlikehold av anlegget er nøkkelen til våre gode miljøperstasjoner.

Vi har til enhver tid nye gode prosjekter for å forbedre vår prosess og våre prestasjoner. SAE er stolte av å være ISO 14001 sertifisert, noe som hjelper oss å sikre ytterligere fokus på miljø, innovasjon og bærekraftig drift. Vi er en del av prosjektet «CCS-klynga på Øra» der vi bidrar i arbeidet rundt etablering av en kommersiell løsning for karbonfangst, bruk og lagring fra prosessindustrien regionalt med et potensiale for nasjonal og internasjonal kompetanseutveksling.

HVORFOR ER MILJØ VIKTIG FOR OSS?

Å håndtere avfallet vårt korrekt er en viktig del av løsningen på de globale klimautfordringene fremover, derfor jobber vi i tråd med avfallshierarkiet. Avfallsbransjen har en sentral posisjon i infrastrukturen i fremtidens samfunn, og er en nødvendighet for å oppnå sirkulær økonomi.

Vår innfallsvinkel er at det ligger både ansvar og muligheter i å redusere vårt miljøfotavtrykk og utnytte ressursene bedre. Vi støtter opp under verdens felles arbeidsplan, og har identifisert seks av FNs bærekraftsmål der vi kan skape løsninger gjennom å utnytte vår kompetanse og fortsette å utvikle vår forretningsstrategi.

Iboende i ENERGOS gassifiseringsteknologien, som SAE er bygd på, er det svært lave NOx utslipp. Etableringen av anlegget gav en reduksjon av CO₂ utslipp på 50 000 tonn/år. SAE er del av både EU ETS og NOx fondet.