VÅR PROSESS

01

Avfallet leveres

til SAE ved innveiing over bilvekt og avfallet tippes i bunker og flyttes via kraner til avfallsbunker via kvern til forbrenningsbunker.

Avfallet blir matet til en av to forbrenningslinjer. Avfallet forbrennes i ovn og gir varme til kjelsystem som produserer damp til energi.

02

Levert avfall

til tippbunker i tipphall blir flyttet inn til avfallsbunker ved automatiserte klo-kraner. Fra avfallsbunker blir avfallet levert til kvern for kverning og metallseparering. Kvernet avfall går videre til brenselsbunker og magnetisk metall går til utkast. Gjenvunnet metall blir levert til metallgjenvinningsanlegg.

03

Fra brenselsbunker

blir avfallet levert til Linje1 eller Linje2. Avfallet går fra matesjakt kontrollert inn i ovn. I ovn blir avfallet transportert gjennom primærkammer til utbrenning ved utløp for bunnaske. Bunnaske transporteres til askebunker og fra askebunker hentes bunnaske for levering til deponi. Bunnaske fra SAE er ikke farlig avfall og kan brukes som trygg masse for utfyllingsområder på deponi. Det blir også tatt ut metaller fra bunnasken før sluttdeponering.

04

Forbrenningsgasser fortsetter

gjennom sekundærkammer for etter-brenning. Dette sikrer kontroll på NOx uten å tilsette ammoniakk.

05

Varme forbrenningsgasser

går fra sekundærkammer til kjelutstyr for dampproduksjon. Etter alt varmeopptak er gjort har temperaturen på røykgassen sunket fra ca 900°C til ca 150°C. Før røykgassen slippes ut mikses den med kalk og aktivt kull. Dette gir en reaksjon som fjerner farlige stoffer og sure gasser. Fra røykgassen oppstår det da røykgassaske. Denne asken blir oppsamlet i posefilter. Asken blir levert til godkjent deponi for farlig avfall. Renset røykgass slippes ut av pipe etter nøyaktige målinger som besørger at røykgassen følger strenge krav for utslipp.

06

I kjelutstyret

blir varmen fra røykgassen brukt til å produsere damp under trykk. Dampen blir trykket til 22 bar og deretter blir den redusert til 12 bar for levering til Borregaard. De bruker da denne 12 bar dampen i sitt produksjonssystem til produksjon av forskjellige miljøvennlige bio produkter basert på trevirke.

GRØNN ENERGI

SAE produserer grønn energi hvor denne energien oppstår ved nesten 100% utnyttelse av restavfall. SAE er en tydelig aktør i avfallshierarkiet der vårt system utnytter energi fra avfall som på forhånd er sortert og fraksjonert.

Alle våre avfallsleverandører skal være trygg på at alt avfall blir korrekt sluttbehandlet i et moderne anlegg og at energien blir ivaretatt. SAE er miljøsertifisert ved ISO 14001. Alle utstrømmer fra anlegget blir nøye overvåket og anlegget følger alle miljøkrav. 

Kontakt oss om du vil lære mer om våre prosesser.